KOSZTYU ÁDÁM EMLÉKÉRE A LEUKÉMIÁS, DAGANATOS ÉS ZEMPLÉN FOGYATÉKOS GYERMEKEIÉRT ALAPÍTVÁNY 

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2018.

Hatályos: 2018. május 25. napjától

Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjt és kezel az Alapítványunk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.); az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (E-ker tv.) szabályozásainak megfelelően.

A jelen szabályzat kizárólag a természetes személyek adatainak a kezelésére terjed ki, tekintettel a szabályzat arra, hogy személyes adatok kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetők.

A szabályzat célja, hogy meghatározza az Alapítványunk által kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem és adatkezelés alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését annak érdekében, hogy az Érintett természetes személyek magánszférájának a tiszteletben tartása megvalósuljon az Érintettek személyes adatainak gépi feldolgozása, illetőleg manuális kezelése során.

Az Alapítványunk Alapító Okirata szerint „… támogatást egyéni kérelmek vagy pályázatok alapján nyújthat. A támogatott személyek vagy szervezetek tevékenysége az alapítványi célokhoz kapcsolódik, azok megvalósítását segíti.” Programjai, rendezvényei, támogatási formái e célok megvalósulást segítik elő, adatvédelmi és adatkezelési kötelezettségei cél szerinti vállalásaiból keletkeznek.

Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, ha ezt írásban kéri a kosztyuadam@gmail.com címen, melyen a személyes adatok törlését is lehet kérni.

Jelen szabályzat tartalmazza az adatvédelemre és adatkezelésre vonatkozó jogszabályokat és dőlt betűvel kiemelve az Alapítvány általi meghatározások körét.

Értelmező rendelkezések 3. § a törvény alkalmazása során

 1. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

Jelen szabályozásban: három fogalmat különböztet meg az Alapítvány: Támogatott, Támogató és Felhasználó.

Támogatott: az a természetes személy, aki az Alapítvány támogatási célcsoportjába tartozik az Alapító Okirat szerint:

„A rákban megbetegedett, valamint tartósan beteg és fogyatékkal élő gyermekek és fiatalok, valamint családjaik (vagy családtagjaik) életbe történő beilleszkedésének segítése, támogatása…”

 • tartósan beteg és fogyatékkal élő gyermek 0-18 éves korig
 • tartósan beteg és fogyatékkal élő fiatal 18-38 éves korig
 • tartósan beteg és fogyatékkal élő fiatal, aki cselekvőképességében korlátozott vagy cselekvésképtelen személy 18-38 éves korig
 • valamint ezen három kategóriába tartozó tartósan beteg és fogyatékkal élők családtagjai 0-99 éves korig

Támogató: mindazon természetes személy, aki az Alapítvány Támogatottjait, programjait vagy az Alapítványt támogatja pénz- vagy tárgyi adomány, szolgáltatás formájában.

Felhasználó: mindazon természetes személy, aki az Alapítvány elektronikus felületeit használja, mint www.2004kosztyuadam.hu; www.kellalapitvany.hu; www.adomanybank.hu, valamint közösségi oldalait.

 1. Személyes adat: Az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Az Alapítvány az alábbi személyes adatokat kezeli:

Támogatott:

 • név (családi és utónév)
 • születési idő és hely
 • anyja neve
 • lánykori név
 • lakcím
 • telefonszám
 • e-mail cím
 • bankszámla tulajdonos neve
 • bankszámla szám
 • amennyiben rendelkezik a saját, támogatási célra létrehozott webes felülettel, annak elérhetősége
 • személyi igazolvány vagy útlevélszám
 • adóazonosító jel

Továbbá a gazdasági helyzet, családi állapot, fogyatékosság, egyéb egészségi állapot, segédeszköz-használat, gépkocsi-használat, lakhatási körülmények, foglalkoztatottság, melyek a támogatási cél megvalósulást elősegíthetik, ezeket az Alapítványhoz beérkezett kérvények tartalmazzák, nyilvántartást ezekről az adatokról nem vezetünk.

Támogatottaknál önkéntes hozzájáruláson történő, határozott kinyilvánítása szükséges az adatai kezeléséhez, ez írásban az erre a célra rendszeresített adatlapon történik.

Támogató:

 • felhasználói név vagy név (családi és utónév)
 • bankszámlaszám
 • bankszámla tulajdonos neve
 • támogatási összeg
 • e-mail cím
 • megjegyzés

A Támogató adatai az Alapítvány bankszámláján jelennek meg, azok a számviteli nyilvántartás részei, ezekről az adatokról az Alapítvány nyilvántartást nem készít.

Felhasználó:

 • felhasználói név
 • e-mail cím
 • használt számítógépének IP címe
 • a számítógépének beállításaitól függően az általa használt számítógép operációs rendszerének és böngészőjének típusa, a weboldallal kapcsolatos aktivitása

Felhasználók adatait a honlapok analitikája rögzítheti, ezekről külön adatkezelés nem történik.

 1. Különleges adat:
 • a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
 • az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

Az Alapítvány az egészségügyi állapotra vonatkozó különleges adatokat kezeli kizárólag a Támogatottak esetében:

A rákban megbetegedett, valamint tartósan beteg és fogyatékkal élő gyermekek és fiatalok esetében a betegség diagnózisa és kórtörténete.

Ehhez szükséges dokumentumok köre: orvosi igazolás, vagy zárójelentés és a tartós betegség vagy súlyos fogyatékosság igazolása.

Az Alapítvány közhasznú civil szervezetként közfeladatot végez, a támogatási célcsoportnak való megfelelés hiteles igazolása szükséges, hogy működése törvényes.

A www.adomanybank.hu oldalon történő megjelenés és célzott támogatás fogadása esetében a gyógyuláshoz szükséges életkörülményekhez javaslat, költséges gyógyszerellátás vagy segédeszköz vásárláshoz javaslat, külföldi gyógykezeléskor befogadó intézményi nyilatkozat. 

Mindezen adatok az Alapítvány cél szerinti vállalásának való megfeleléshez szükségek és annak igazolását szolgálják.

 1. Bűnügyi személyes adat

Ilyen jelegű adatokat az Alapítvány nem kezel.

 1. Közérdekű adat

Ilyen jelegű adatokat az Alapítvány nem kezel.

 1. Közérdekből nyilvános adat

Ilyen jelegű adatokat az Alapítvány nem kezel.

 1. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat- teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Támogatott

„KELL ALAPÍTVÁNY ADATKÉRŐ LAP SZEMÉLYES ADATOK HOZZÁJÁRULÁSON ALAPULÓ KEZELÉSÉHEZ” nyomtatvány kitöltése és aláírása, önkéntes hozzájáruláson történő, határozott kinyilvánítása, mellyel magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen szabályzat rendelkezéseit szükséges adatai kezeléséhez.

 • tartósan beteg és fogyatékkal élő gyermek: 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló szülő önkéntes hozzájáruláson történő, határozott kinyilvánítása szükséges a gyermek adatainak kezeléséhez.
 • tartósan beteg és fogyatékkal élő fiatal: önkéntes hozzájáruláson történő, határozott kinyilvánítása szükséges az adatai kezeléséhez.
 • tartósan beteg és fogyatékkal élő fiatal, aki cselekvőképességében korlátozott vagy cselekvésképtelen személy: személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a személy feletti törvényességi képviseletet gyakorló személy vagy gyám önkéntes hozzájáruláson történő, határozott kinyilvánítása szükséges a korlátozott személy adatainak kezeléséhez
 • valamint ezen három kategóriába tartozó tartósan beteg és fogyatékkal élők családtagjainak önkéntes hozzájáruláson történő, határozott kinyilvánítása szükséges az adataik kezeléséhez.

Támogató

Adományozási szándék jelzése vagy adományozás esetében, mely önkéntes hozzájáruláson alapul és azt a támogatással határozottan kinyilvánította, mellyel magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen szabályzat rendelkezéseit.

Felhasználó

Webes felületre belépő, azt használó természetes személy, aki a webes felületre történő belépéssel és a weboldal használatával magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen szabályzat rendelkezéseit.      

A Weboldalak bármely internethasználó által regisztráció nélkül hozzáférhető tartalmakat is biztosítanak: www.2004kosztyuadam.hu és http://www.kellalapitvany.hu.

A www.adomanybank.hu weboldal bizonyos tartalmi szolgáltatásai és hírlevél funkciója azonban csak regisztrált Felhasználó számára hozzáférhető. A regisztráció folyamata ingyenes. Weboldal adatbázisa a Felhasználó adatait a regisztrációval nyújtott ingyenes szolgáltatások teljesítése érdekében tárolja, azokat az Alapítvány továbbadni sem reklámfelhasználás, sem egyéb célra – a Felhasználó kifejezett hozzájárulása hiányában – nem jogosult és ilyen jellegű tevékenységet az Alapítvány nem végez.

A Weboldalakon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – apró információcsomagot, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával – küldünk a Felhasználó számítógépére, amely révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k kizárólag a felhasználói élmény javítása, a belépési folyamat automatizálása, valamint reklámtevékenységünk hatékonyságának mérése érdekében működnek.

A weboldalak adatkezelésének jogalapja a Felhasználó önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást a Felhasználó a fentiekben megjelölt adatok kezelése tekintetében jelen adatvédelmi szabályzat előzetes megismerését követően történő kifejezett elfogadásával, a Weboldal használatával, a regisztrációval, a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

A Felhasználó a weboldalon történő regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait az alábbi célokra felhasználhassuk: hírlevél szolgáltatás és tartalomszolgáltatás, de mindezekhez a regisztráció során megadott email címére feliratkozást megerősítő linket küldünk, melyre kattintva a Felhasználó a feliratkozást megerősíti.

A Felhasználó kifejezett hozzájárulásával küld a regisztráció során megadott e-mail címre a Weboldal tartalmaival és a gyakorlások szervezésével kapcsolatos információkat tartalmazó hírleveleket. Az Alapítvány kizárólag azon Felhasználók számára küld hírleveleket, akik ehhez kifejezett hozzájárulásukat adták.

A Felhasználó a hírlevél szolgáltatásról bármikor, ingyenesen és indoklás nélkül leiratkozhat. A leiratkozás történhet egyetlen lépésben, a hírlevélben található linkre kattintással, illetve leiratkozhat az Adatkezelőnek küldött e-mail formájában is. Ebben az esetben Alapítvány haladéktalanul törli a nyilvántartásából a Felhasználó adatait.

Az Alapítvány a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

Az Alapítvány a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó email címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

 1. Tiltakozás: az Érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha az adatkezelés kizárólag az adatkezelő vagy mások érdekében történik

 • kivéve a törvényben elrendelt adatkezelés esetét
 • vagy ha direkt marketing vagy kutatás céljából kezelik az adatokat.

Az adatkezelő 15 napon belül dönt a tiltakozási kérelemről, melynek eredményéről írásban tájékoztatja az érintettet. A korábbi törvénnyel ellentétben azonban nem kell azonnal felfüggeszteni az adatkezelést a döntés meghozataláig.

Jogi kötelezettségünk miatt 8+1 évig kell személyes adatot őrizni, tehát amennyiben számviteli nyilvántartás részei, az adatok ezen időn belül kérésre sem törölhetőek azok. Valamennyi adatkezelésünk a Támogatottak érdekeit szolgálja a törvényes működésünknek megfelelően.

 1. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Az Adatkezelő a Honlapokon megadott adatokat a tőle elvárható gondossággal kezeli, így gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A technikailag kivédhetetlen, előre nem látható támadások által okozott esetleges károkért az Adatkezelő nem felel.

Jelen szabályzatban az adatkezelő a Kosztyu Ádám Emlékére a Leukémiás, Daganatos és Zemplén Fogyatékos Gyermekeiért Alapítvány, rövidített név: KELL Alapítvány Alapító Okiratában meghatározott személyek és az Alapítvány munkavállalói.

 • Név: Kosztyu Ádám Emlékére a Leukémiás, Daganatos és Zemplén Fogyatékos Gyermekeiért Alapítvány,
 • Rövidített név: KELL Alapítvány
 • Székhely: 3980 Sátoraljaújhely Árpád utca 1. szám
 • Adószám: 18418299-1-05
 • Számlaszám: 11734138-20006802-00000000
 • Törvényszéki bejegyzés szám: 861/1995
 • Jogerős közhasznúsági bejegyzés száma: 15.Pk.861/1995/55.szám
 • Honlap: www.2004kosztyuadam.hu; www.kellalapitvany.hu, www.adomanybank.hu
 • E-mail cím: kosztyualapitvany@gmail.com és info@adomanybank.hu

Adatkezelést végez az Alapítvány kuratóriumának minden tagja:

 • Hardiné Pásztor Marianna
 • Kosztyu Viktória
 • Sörgelné Tősér Anett
 1. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

Támogatottak önkéntes hozzájáruláson történő, határozott kinyilvánítása szükséges az adataik kezeléséhez. A Támogatottak személyes adatait és különleges adatai köréből az az egészségi állapotra vonatkozó személyes adatokat kezeljük, melyről írásos nyilatkozatot veszünk fel. Az adatkezelés célja támogatás közvetítéshez, így különösen, a szociális támogatás megítélésekhez, célzott támogatás fogadásához, programokon való részvételhez és nyilvános adománygyűjtéshez használja fel Alapító Okiratának megfelelően.

Törvényen alapuló kötelezettséghez kapcsolódó adatkezelés végzünk: szerződésteljesítéshez az adatkezelés az érintett hozzájárulásától független, pl. munkavállalók adatai, mivel az adatkezelést a jogalkotó törvényben határozta meg.

Önkénteseknél a 2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről irányadó.

Munkavállalóknál a 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről; 2010. évi LXXV. törvény az egyszerűsített foglalkoztatásról; 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről irányadó.

Pályázatok esetében erről előzetes tájékoztatást nyújtunk a Támogatottak számára.

Az Alapítvány adatkezelésének célját az Alapító Okiratában vállaltakhoz kapcsolódóan végzi az alábbiak szerint:

„Az Alapítvány célja:

A rákban megbetegedett, valamint tartósan beteg és fogyatékkal élő gyermekek és fiatalok, valamint családjaik (vagy családtagjaik) életbe történő beilleszkedésének segítése, támogatása, így különösen:

 • a költségesebb gyógyszerellátás esetén annak segítése, támogatása;
 • intézeti kezelés esetén ezeknek a gyógyító tevékenységének támogatása;
 • nyári táborozás esetén ennek segítése, támogatása;
 • foglalkoztatásba való bekapcsolódás- pl.: tanfolyamokon való részvétel támogatása;
 • a beteg gyermekek indokolt külföldi kezelésének támogatása,
 • a beteg gyermekek elhelyezési körülményeinek javítása”

Az Alapítvány besorolási kategóriája: közhasznú szervezet.

Alapítvány adatkezeléssel érintett tevékenységei és a kezelt adatok meghatározása

Támogatott adatainak kezelése pénzbeli támogatás nyújtásához, célzott támogatás fogadásához, Adománybank oldalon történő megjelenéshez

Az Alapítvány szociális támogatása, célzott támogatás fogadása, Adománybank oldalon történő nyilvános pénzgyűjtés projektjeiben történő részvételi lehetőség biztosítása Támogatottak részére, az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul, kérvény formájában érkezik az Alapítványhoz. Az adatkezelés célja a támogatásra jogosultság megállapítása, kapcsolattartás a Támogatottal és támogatások fogadása és továbbítása részükre.

Kezelt adatok:

 • családi és utónév
 • születési hely és idő
 • lakcím
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • különleges adat: diagnózis, kórtörténet
 • bankszámla tulajdonos neve
 • bankszámla szám
 • amennyiben rendelkezik a saját, támogatási célra létrehozott webes felülettel, annak elérhetősége
 • a gyógyuláshoz szükséges életkörülményekhez javaslat, költséges gyógyszerellátás vagy segédeszköz vásárláshoz javaslat, külföldi gyógykezeléskor befogadó intézményi nyilatkozat
 • fénykép

Támogatott adatainak kezelése programok, rendezvények, üdültetések alkalmával

Az Alapítvány programjain, rendezvényein történő részvételi lehetőség biztosítása Támogatottak részére, az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul. Az adatkezelés célja az esemény megszervezésével kapcsolatos feladatok ellátása, kapcsolattartás az érintettel, jelenléti ív vezetése, program lebonyolítása.

Kezelt adatok:

 • családi és utónév
 • lánykori név
 • anyja neve
 • születési hely és idő
 • lakcím
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • étkezési és életmódbeli megkötés, akadályozottság
 • különleges adat: diagnózis
 • jelentkezés feltételének teljesítése
 • külföldi programkor személyi igazolvány vagy útlevélszám
 • adóazonosítójel

Pályázati elszámolás részeként is kezelünk személyes adatokat programok, rendezvények, üdültetések alkalmával a Támogatottakról, mely a családi és utónevet, születési időt, lakcímet és aláírást tartalmazza, de kiírásnak megfelelően egyéb személyes adatot is kérhet a pályázatkezelő.

IFA megfizetésére való kötelezettség alkalmával, az üdültetésekkor a szállást szolgáltatónak kérésére az érintett családi és utónevét, anyja lánykori nevét, születési idejét és helyét, lakcímét, adóazonosító jelét megadjuk.

Önkéntesek adatainak és megállapodásaival kapcsolatos adatkezelés

Az Alapítvány az Önkéntesekkel Megállapodást köt önkéntes jogviszony létrehozása céljából, mely, önkéntes hozzájáruláson alapul. Az adatkezelés célja az érintett azonosítása, az önkéntes jogviszony létrehozása és a kapcsolattartás. Irányadó: 2005. évi LXXXVIII. törvény

a közérdekű önkéntes tevékenységről.

Kezelt adatok:

 • családi és utónév
 • lánykori név
 • születési hely és idő
 • anyja neve
 • állampolgárság
 • lakcím
 • telefonszám
 • e-mail cím
 • iskola neve, címe

Munkavállalók adatainak nyilvántartása

Az Alapítvány munkavállalói alkalmazásakor a hatályos jogszabályok előírásai alapján köteles adatokat felvenni, és adatokat átadni az adóhatóság irányába munkaviszony, azaz biztosítási jogviszony, mely önkéntes hozzájáruláson alapul, de az adatkezelés kötelező az

adózás rendjéről szóló 2003. XCII. törvény 16.§ 4. bek. szerint. Továbbá a 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyve irányadó. A Munkavállalók egyes feladatait a vonatkozó szerződés és munkaköri leírás tartalmazza, amelyeket a mindenkor hatályos Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat, a munkaköri leírás, titoktartási megállapodás, munkáltatói utasítás további feladatokkal láthat el, egészíthet ki.

Kezelt adatok:

 • családi és utónév
 • állampolgárság
 • születési hely és idő
 • anyja neve
 • lakcím
 • adóazonosító jel
 • TAJ szám
 • Végzettség/szakképzettség és annak igazolása
 • FEOR szám
 • Munkaviszony kezdete
 • Munkaviszony vége
 • Munkaidő
 • Bruttó bér és bérjegyzék egyéb adatai
 • telefonszám
 • e-mail cím

Támogatókkal kapcsolatos adatkezelés

A Támogató adatai az Alapítvány bankszámláján jelennek meg, azok a számviteli nyilvántartás részei, ezekről az adatokról az Alapítvány nyilvántartást nem vezet.

Banki utalás

Az Alapítvány örömmel fogadja, ha Támogatott vagy az Alapítvány részére számára pénzbeli adományt vagy tárgyi támogatást, térítésmentes szolgáltatást ajánlanak számára, céljai elérése érdekében.

Az Alapítvány bankszámláján megjelenő adatok:

 • bankszámla tulajdonos neve
 • bankszámla száma
 • közlemény
 • támogatási összeg

SZJA 1%-nak felajánlás

Abban az esetben kapja meg a Felajánló fent meghatározott adatait az Alapítvány, ha az érintett ezt a rendelkező nyilatkozaton kifejezetten kérte.

Online történő támogatás

https://adjukossze.hu/kampany/kosztyu-adam-emlekere-a-leukemias-daganatos-es-zemplen-fogyatekos-gyermekeiert-alapitvany-1068/tamogatom

 • családi és utónév
 • e-mail
 • adományozott összeg
 • személyes üzenet

Közösségi oldalakon történő megjelenés és marketing

Az Alapítvány elérhető a Facebook, Instagram és egyéb közösségi portálokon. Felhasználók a közösségi oldalakon, akik az Alapítvánnyal kapcsolatot alakítanak ki, az Alapítvány által publikáltakat kedvelik, követik és megosztják, üzenetet küldenek. Az Alapítvány weboldalait összekapcsolja közösségi oldalaival.  Irányadók a közösségi oldalak adatkezelési szabályzatai: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Érintett beleegyezésével az Érintettről készített fényképek, hang-és videó dokumentációk

Az Alapítvány weboldalain és közösségi oldalain történő közzététele, mely így az Alapítvány tevékenységének marketingje. Az Alapítvány valamennyi rendezvényén készít fotó-, hang- és videó dokumentációt, erre a programokban résztvevők figyelmét felhívja. Jelenléti ív aláírásával az aláíró hozzájárul ehhez, mely hozzájárulás visszavonható, de csak a visszavonás napjától érvényes. Utólagosan vissza nem vonható az engedély a már elkészített képi-, hang-és videó dokumentáció tekintetében. Az aláíró a PTK. 2013. évi V. törvény 2:48. § A képmáshoz és a hangfelvételhez való jog-ban foglaltakat elfogadja.

Kezelt adatok

 • Érintettel készült hangfelvétel
 • Érintett arcképmása, melyen az érintett felismerhető, azonosítható
 • Érintettről készült egyéb képfelvétel, melyen az érintett felismerhető, azonosítható
 • Érintettről készült videofelvétel, amelyről az érintett felismerhető, azonosítható
 1. Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adattovábbítást az Alapítvány jogszabályban meghatározottaknak megfelelőn végez, mely szerződés és jogi kötelezettség teljesítéshez szükséges vagy pályázat esetében. A saját munkavállalók és önkéntesek valamint pályázati programban résztvevők, pályázati kiírásban meghatározott adatai kerülnek továbbításra meghatározott harmadik személy számára, pályázatok esetében ezt jelezzük a támogatási célcsoport tagjai számára.

Szponzoráció alkalmával

Minden olyan jogi személy, aki az Alapítvány és/vagy Támogatottja részére anyagi támogatást nyújt, vagy térítésmentes szolgáltatást biztosít. Ebbe a kategóriába tartoznak a célzott támogatásokkor történő felajánlásnál, ha javaslatot kérnek támogatandó személy kiválasztásához vagy üdültetést és egyéb programot biztosítanak.

 1. Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adománybank

Az Alapítvány www.adomanybank.hu oldalán a Támogatott betegségből eredő történetének megosztásával gyűjtéseket indít, mely tartalmazza a gyűjtés indokoltságát. Támogatottaknál önkéntes hozzájáruláson történő, határozott kinyilvánítása szükséges az adatai kezeléséhez.

A gyűjtések tartalmazzák a Támogatott:

 • keresztnevét
 • életkorát
 • diagnózisát
 • történetét
 • a szükséges gyűjtési összeget és célt
 • fényképét

Idővel a lejárt gyűjtésekbe kerülnek át, ezeknél a gyűjtéseknél írásbeli kérésre a támogatott fényképét töröljük, a fennmaradó adatokkal nem beazonosítható a Támogatott, az oldal referenciájaként működik, elősegítve az adományozási kedvet. Minden Támogatott gyűjtése, mely az Adománybank weboldalon megjelenik, külön egyedi linkkel rendelkezik, és egyedi azonosítóval kerül ellátásra, ezzel kizárólag az Alapítvány tudja hitelt érdemlően beazonosítani a Támogatottat.

Cipősdoboz akció

Az Alapítvány https://www.facebook.com/Kosztyusok/ oldalán a minden évben ajándékozási akciót indít cipősdoboz akció elnevezéssel. Támogatottaknál önkéntes hozzájáruláson történő, határozott kinyilvánítása szükséges az adatai kezeléséhez.

Az akció tartalmazza a Támogatott:

 • keresztnevét
 • diagnózisát
 • életkorát
 • fényképét
 • teljesítendő kívánságát

1.9. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

Az adatok feldolgozása elektronikusan történik, a dokumentáció tartalmaz papíralapú dokumentumokat.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az Alapítvány az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

 1. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

Adattörlés végzünk

 • ha észleljük, hogy az adatok kezelése jogellenes;
 • ha az érintett – a kötelező adatkezelések kivételével – kéri;
 • ha az adatról kiderül, hogy hiányos vagy téves, és a helyesbítés nem lehetséges – feltéve, hogy a törvény a törlést nem zárja ki (mint pl. egy számviteli bizonylat esetében);
 • ha az adatkezelés célja megszűnt vagy a határideje lejárt;
 • amennyiben a bíróság vagy a Hatóság a törlést elrendeli.

Adatok törléséről az Alapítvány Adattörlési jegyzőkönyvet készít, adatok nem törölhetők, ha azok számviteli nyilvántartás részei. Az adattörlési jegyzőkönyvet úgy készítjük, hogy ne legyen az visszavezethető arra, hogy kinek az adatai kerültek törlésre.

Az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségünk felülbírálja a GDPR törlési kötelezettségét, tehát a jelzett esetben 8+1 évig kell személyes adatot őrizni. Utána viszont életbe lép a törlési/álnevesítési felelősségünk. Amennyiben a Támogatott részére adomány, célzott támogatás érkezik, programon vesz részt, www.adomanybank.hu oldalon támogatásban részesült 8+1 évig adatait megőrizzük. Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § rendelkezik az iratok megőrzésének idejéről.

 1. Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

A www.adomanybank.hu oldalon a Támogatott gyűjtése azonosító jelzéssel kerül ellátásra, mely a Támogatott keresztnevét és egy számot tartalmaz ez a nyilvánosság, Támogatók és Felhasználók felé így kerül megjelenítésre.

 1. Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

Jogi kötelezettségünk miatt 8+1 évig kell személyes adatot őrizni. Utána viszont életbe lép a álnevesítési felelősségünk.

 1. Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

Jogi kötelezettségünk miatt 8+1 évig kell személyes adatot őrizni, tehát amennyiben számviteli nyilvántartás részei az adatok ezen időn belül kérésre sem törölhetőek azok a Támogatottak adataival.

 1. Adatfeldolgozás:az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

Valamennyi papíralapú adatkezelés elektronikusan is megtörténik.

 1. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, mely vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi.

Az Alapítvány kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

Adatfeldolgozók megnevezése:

Számlavezetés

OTP Bank Sátoraljaújhely Széchenyi tér 13.

Online bankkártyás adományozás

NIOK Alapítvány 1122 Budapest Maros utca 23., mfsz. 1.; kapcsolat@niok.hu

Könyvvezetés

AdóKontakt Kft. 3525 Miskolc Kazinczy Ferenc utca 2.

Honlap

 1. Adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett
 2. Adatközlő az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatot honlapon közzéteszi
 3. Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

Minden projektünkről külön nyilvántartást vezetünk, majd ezeket összesítjük is.

 1. Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

Hatósági ellenőrző szervek és pályázatkezelő szervezetek. Korlátozott adatmennyiség az Adománybank weboldalán és a cipősdoboz akcióban a nyilvánosság számára megjelenik, mellyel a Támogatott teljes bizonyossággal nem beazonosítható.

Szponzoráció alkalmával

Minden olyan jogi személy, aki az Alapítvány és/vagy Támogatottja részére anyagi támogatást nyújt, vagy térítésmentes szolgáltatást biztosít. Ebbe a kategóriába tartoznak a célzott támogatásokkor történő felajánlásnál, ha javaslatot kérnek támogatandó személy kiválasztásához vagy üdültetést és egyéb programot biztosítanak.

 1. EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;
 2. Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.
 3. Kötelező szervezeti szabályozás: Több országban, de köztük legalább egy EGT-államban is tevékenységet folytató adatkezelő vagy adatkezelők csoportja által elfogadott és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) által jóváhagyott, az adatkezelőre vagy adatkezelők csoportjára nézve kötelező belső adatvédelmi szabályzat, amely a harmadik országba történő adattovábbítás esetén a személyes adatok védelmét az adatkezelő vagy adatkezelők csoportjának egyoldalú kötelezettségvállalása útján biztosítja.
 4. Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

Adatvédelmi incidens esetében 72 órán belül jegyzőkönyvet készít az Alapítvány és azt jelzi a NAIH felé.

Vonatkozó jogszabályok: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.); az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (E-ker tv.)

Hatáskörrel rendelkező hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH – www.naih.hu).

A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

Az adatkezelés elvei 4§.

(1) Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

(2) Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

(3) A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

(4) Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

(5) A személyes adatok kezelését tisztességesnek és törvényesnek kell tekinteni, ha az érintett véleménynyilvánítási szabadságának biztosítása érdekében az érintett véleményét megismerni kívánó személy az érintett lakóhelyén vagy tartózkodási helyén felkeresi, feltéve, hogy az érintett személyes adatait e törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelik és a személyes megkeresés nem üzleti célra irányul. A személyes megkeresésre a munka törvénykönyve szerinti munkaszüneti napon nem kerülhet sor.

Személyes adatokat a Támogatottak esetében kezelünk, mely célja, hogy az Alapító Okiratunkban vállaltaknak megfeleljünk és azt hitelt érdemlő módon igazolni tudjuk, és az mindenkor a Támogatottak érdekeit szolgálja. Kizárólag olyan személyes adatokat kezelünk, amelyek a meghatározott célok teljesítéshez szükségesek, a Támogatottakkal történő kapcsolatfelvételhez és kapcsolattartáshoz szükségesek. Különleges adatnak minősülő egészségügyi adatot kizárólag a Támogatott beteg esetében kezelünk, ezzel igazoljuk, hogy a támogatotti célcsoportba tartoznak, ezt személyes közlés alapján nem fogadhatjuk el, mert törvényességi ellenőrzéskor igazolnunk kell a támogatási jogosultságot. Miután számos alkalommal írunk részükre kérvényeket, ennek megírását nagyban elősegíti az egészségügyi dokumentációjuk. Támogatottaknál önkéntes hozzájáruláson történő, határozott kinyilvánítása szükséges az adatai kezeléséhez.

Az adatkezelés jogalapja 5.-6 §

5 § (1) Személyes adat akkor kezelhető, ha

 1. a)ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
 2. b)azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).

(2) Különleges adat a 6. §-ban meghatározott esetekben, valamint akkor kezelhető, ha

 1. a)az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul,
 2. b)a 3. § 3. pont a)alpontjában foglalt adatok esetében az törvényben kihirdetett nemzetközi szerződés végrehajtásához szükséges, vagy azt az Alaptörvényben biztosított alapvető jog érvényesítése, továbbá a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése érdekében vagy honvédelmi érdekből törvény elrendeli, vagy
 3. c)a 3. § 3. pont b)alpontjában foglalt adatok esetében törvény közérdeken alapuló célból elrendeli.

(3) Kötelező adatkezelés esetén a kezelendő adatok fajtáit, az adatkezelés célját és feltételeit, az adatok megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, valamint az adatkezelő személyét az adatkezelést elrendelő törvény, illetve önkormányzati rendelet határozza meg.

Támogatottaknál önkéntes hozzájáruláson történő, határozott kinyilvánítása szükséges az adatai kezeléséhez, miután egészségügyi adatként különleges adatok kezelése is történik, erről írásban nyilatkoznak, az erre a célra készített űrlapon.

Munkavállalóink és önkénteseink személyes adatait törvény felhatalmazása alapján kezeljük, kötelező adatkezelésként.

Továbbá pályázati elszámolás részeként is kezelünk személyes adatokat az Érintettekről, családi és utónevet, születési időt, lakcímet és aláírást tartalmazza, de a pályázati kiírásnak megfelelően egyéb személyes adatot is kérhet a pályázatkezelő, mint anyja és születési helye.

 1. §(1) Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése
 2. a)az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy
 3. b)az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

(2) Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.

(3) A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

(4) Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az adatkezelővel írásban kötött szerződés végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából – e törvény alapján – az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbításának tényét, címzettjeit, adatfeldolgozó igénybevételének tényét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.

(5) Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában

 1. a)a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
 2. b)az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll

további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

(6) Az érintett kérelmére, kezdeményezésére indult bírósági vagy hatósági eljárásban az eljárás lefolytatásához szükséges személyes adatok tekintetében, az érintett kérelmére indult más ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni kell.

(7) Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy nyilvánosságra hozatalra általa átadott személyes adatok tekintetében.

(8) Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.

 1. §Az adatbiztonság követelménye

(1) Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az e törvény és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

(2) Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

(3) Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

(4) A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

(5) A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja

 1. a)a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
 2. b)az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
 3. c)annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
 4. d)annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
 5. e)a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
 6. f)azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

(6) Az adatkezelőnek és az adatfeldolgozónak az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az adatkezelőnek.

Az Alapítvány kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

Az érintettek jogai és érvényesítésük 14. §-15. §

 1. §Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél
 2. a)tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 3. b)személyes adatainak helyesbítését, valamint
 4. c)személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.
 5. §(1) Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Érintettek jogai

 • A Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Alapítvány által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat.
 • Érintett jogosult továbbá adatai törlésének kérésére a megadott elérhetőségek útján, kivéve a Támogatott, ha anyagi támogatáshoz jutott az Alapítvány által, vagy az Alapítványon keresztül, programon és rendezvényen vett részt.  Jogi kötelezettségünk miatt 8+1 évig kell személyes adatot őrizni, tehát amennyiben számviteli nyilvántartás részei az adatok ezen időn belül kérésre sem törölhetőek azok.
 • Az Alapítvány az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. A kérelem benyújtásától számított 25 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.
 • Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az Alapítvány kuratóriumához fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül. Levelezési cím: KELL Alapítvány 3980 Sátoraljaújhely Árpád u.1.
 • Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését, vagy azok törlését kérni. Egyes adatait az Érintett a honlapon maga helyesbítheti; egyéb esetekben az Alapítvány a kérelem beérkezésétől számított 8 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat az Alapítvány a szükséges időtartamig megőrzi.
 • Az Érintett Bíróság előtt érvényesítheti jogait, kérheti továbbá az adatvédelmi biztos segítségét is. Jogsértés esetén jogorvoslatért fordulhat: az
 • Adatvédelmi Biztos Hivatalához (1051 Budapest, Nádor u. 22.)
 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.; Telefon: +36 -1-391-1400; Fax: +36-1-391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu)
 • Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (1015 Budapest, Ostrom u. 23-25. Levélcím: 1525. Pf. 75 Tel: (06 1) 457 7100 Fax: (06 1) 356 5520 E-mail: info@nmhh.hu)
 • Amennyiben az Érintett szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg, vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, az Alapítvány jogosult az Érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. Az Alapítvány ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

Adatkezelés időtartama      

 • A webes regisztráció során kötelezően megadott adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. A regisztráció során rögzített adatok megváltoztatását, vagy törlését a regisztrált Felhasználó a bejelentkezést követően a „Saját fiókban” kezdeményezheti.
 • Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését. Jogi kötelezettségünk miatt 8+1 évig kell személyes adatot őrizni, így Támogatottak személyes adatai ezen időszakon belül nem törölhetőek. 2000. évi Számvitelről szóló C. törvény 169. §

Az adatokat megismerni jogosult személyek köre

 • Az adatokat elsődlegesen Adatkezelő, illetve Adatkezelő belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.
 • Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a cél szerinti vállalások teljesítése, az elszámolás rendezése körében Adatkezelő adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető) vehet igénybe. Adatkezelő az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.
 • A fentieken túl az Érintettekre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az Érintett hozzájárulása alapján kerülhet sor.

Az érintett előzetes tájékoztatásának követelménye 20. §

(1) Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.

(2) Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő a 6. § (5) bekezdése alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

(3) Kötelező adatkezelés esetén a tájékoztatás megtörténhet a (2) bekezdés szerinti információkat tartalmazó jogszabályi rendelkezésekre való utalás nyilvánosságra hozatalával is.

(4) Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is:

 1. a)az adatgyűjtés ténye,
 2. b)az érintettek köre,
 3. c)az adatgyűjtés célja,
 4. d)az adatkezelés időtartama,
 5. e)az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
 6. f)az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése, valamint
 7. g)ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az adatkezelés nyilvántartási száma, kivéve a 68. § (2) bekezdésében foglalt esetet.

Hozzájárulással történő személyes adatkezelést végzünk a Támogatottaknál, miután egészségügyi adatként különleges adatok kezelése is történik, erről írásban nyilatkoznak, az erre a célra készített űrlapon.

Munkavállalóink és önkénteseink személyes adatait törvény felhatalmazása alapján kezeljük, kötelező adatkezelésként.

Továbbá pályázati elszámolás részeként is kezelünk személyes adatokat az Érintettekről, mely a családi és utónevet, születési időt, lakcímet és aláírást tartalmazza, de kiírásnak megfelelően egyéb személyes adatot is kérhet a pályázatkezelő, mint anyja és születési helye.

Tiltakozás személyes adat kezelése ellen 21. §

(1) Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 1. a)ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 2. b)ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 3. c)törvényben meghatározott egyéb esetben.

(2) Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

(3) Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

(4) Ha az érintett az adatkezelőnek a (2) bekezdés alapján meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a (2) bekezdés szerinti határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – a 22. §-ban meghatározott módon bírósághoz fordulhat.

(5) Ha az adatátvevő jogának érvényesítéséhez szükséges adatokat az érintett tiltakozása miatt nem kapja meg, a (3) bekezdés alapján történő értesítés közlésétől számított 15 napon belül, az adatokhoz való hozzájutás érdekében – a 22. §-ban meghatározott módon – bírósághoz fordulhat az adatkezelő ellen. Az adatkezelő az érintettet is perbe hívhatja.

(6) Ha az adatkezelő a (3) bekezdés szerinti értesítést elmulasztja, az adatátvevő felvilágosítást kérhet az adatátadás meghiúsulásával kapcsolatos körülményekről az adatkezelőtől, amely felvilágosítást az adatkezelő az adatátvevő erre irányuló kérelmének kézbesítését követő 8 napon belül köteles megadni. Felvilágosítás kérése esetén az adatátvevő a felvilágosítás megadásától, de legkésőbb az arra nyitva álló határidőtől számított 15 napon belül fordulhat bírósághoz az adatkezelő ellen. Az adatkezelő az érintettet is perbe hívhatja.

(7) Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Az Alapítvány kizárólag önkéntes hozzájárulás alapján kezeli az Érintettek személyes és különleges adatait.

Bírósági jogérvényesítés (22.§)

(1) Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint a 21. §-ban meghatározott esetekben az adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

(2) Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. A 21. § (5) és (6) bekezdése szerinti esetben a részére történő adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani.

(3) A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

(4) A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

(5) Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve a 21. §-ban meghatározott adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.

(6) Ha a bíróság a 21. §-ban meghatározott esetekben az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az érintett személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő a 21. § (5), illetve (6) bekezdésében meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz.

(7) A bíróság elrendelheti ítéletének – az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő – nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett e törvényben védett jogai megkövetelik.

Kártérítés és sérelemdíj (23. §)

 1. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.
 2. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.
 3. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
 4. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Zárszó

Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen Szabályzat egyoldalú módosítására, amely a Honlapra történő feltöltéssel válik hatályossá. Kiemelkedően fontos és hangsúlyos változtatásunkról értesítést is közölhetünk Honlapunkon. Figyelemmel erre javasoljuk, hogy folyamatosan kövessék nyomon Adatvédelmi Szabályzatunkat. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy Honlapunk folyamatos használatával Ön elfogadja Adatvédelmi Szabályzatunkat és az általunk végrehajtott változtatásokat is.

A tájékoztató elkészítése során az alábbi jogszabályokat alkalmaztuk:

 • 2000. évi Számvitelről szóló C. törvény 169. § rendelkezik az iratok megőrzésének idejéről.
 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)
 • Az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 Rendelete, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
 • 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről 155.§
 • 2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről.
 • 2003. XCII. törvény az adózás rendjéről
 • 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyve
 • 2013. évi V. törvény PTK A képmáshoz és a hangfelvételhez való jogról

TILOS A KOSZTYU ÁDÁM EMLÉKÉRE A LEUKÉMIÁS, DAGANATOS ÉS ZEMPLÉN FOGYATÉKOS GYERMEKEIÉRT ALAPÍTVÁNY ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2018. MÁSOLÁSA, MÁS CÉLRA TÖRTÉNŐ FELHASZNÁLÁSA, ELTULAJDONÍTÁSA!